ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
28 ต.ค. 2563
12 รายงานรายรับ -รายจ่าย เงินตามงบประมาณประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
28 ต.ค. 2563
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
08 ต.ค. 2563
14 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
18 ส.ค. 2563
15 โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ดาวน์โหลดเอกสาร
331
23 มิ.ย. 2563
16 กิจกรรมต่อต้านการทุจริตฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
296
19 มิ.ย. 2563
17 รายงานข้อมูลสถิติสำนักทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร
263
16 มิ.ย. 2563
18 คู่มือการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
255
14 เม.ย. 2563
19 วารสารอสม. ดาวน์โหลดเอกสาร
244
09 มี.ค. 2563
20 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (กรมธนารักษ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
27 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13