ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
09 ต.ค. 2560
72 ประกาศคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลอ่าวพะยูน ดาวน์โหลดเอกสาร
474
02 ต.ค. 2560
73 ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ถึง 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
02 ต.ค. 2560
74 รายงาผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
294
01 ต.ค. 2560
75 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
23 ส.ค. 2560
76 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
18 มิ.ย. 2560
77 เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ดาวน์โหลดเอกสาร
231
27 เม.ย. 2560
78 เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจขเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
27 เม.ย. 2560
79 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันกรทุจริต ของเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
24 เม.ย. 2560
80 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
295
11 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13