ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 วารสารอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
255
03 ก.พ. 2563
22 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
11 ต.ค. 2562
23 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
08 ต.ค. 2562
24 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
06 ต.ค. 2562
25 การมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
153
01 ต.ค. 2562
26 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
27 มิ.ย. 2562
27 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
19 มิ.ย. 2562
28 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
29 พ.ค. 2562
29 โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
23 เม.ย. 2562
30 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
11 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13