ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
26 ก.พ. 2560
82 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุสุขภาพดีและผู้สูงอายุทำคุณประโยชน์แก่สังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
236
10 ก.พ. 2560
83 ความรู้ พรบ..ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
16 ม.ค. 2560
84 จดหมายข่าวเกี่ยวกับภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
268
26 ธ.ค. 2559
85 ชำระภาษีประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
26 ธ.ค. 2559
86 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
21 ก.ค. 2559
87 ชำระภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
04 ม.ค. 2559
88 จดหมายข่าว แนะนำความรู้ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
04 ม.ค. 2559
89 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เรื่อง คู่มือบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
331
23 ก.ค. 2558
90 ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
23 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13