ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ถึง 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
02 ต.ค. 2560
92 รายงาผลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
367
01 ต.ค. 2560
93 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
23 ส.ค. 2560
94 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
18 มิ.ย. 2560
95 เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ดาวน์โหลดเอกสาร
288
27 เม.ย. 2560
96 เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริจขเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
279
27 เม.ย. 2560
97 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันกรทุจริต ของเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
295
24 เม.ย. 2560
98 ประกาศเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
11 เม.ย. 2560
99 รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
26 ก.พ. 2560
100 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุสุขภาพดีและผู้สูงอายุทำคุณประโยชน์แก่สังคม ดาวน์โหลดเอกสาร
294
10 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15